Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wildmountain.nl

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Wildmountain.nl

Wildmountain.nl
Veenwortel 24
2498 EL Den Haag
KvK: 75819864

Opdrachtgever: de wederpartij van Wildmountain.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wildmountain.nl en een opdrachtgever waarop Wildmountain.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wildmountain.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd of indien anders vooraf overeengekomen.
2. De door Wildmountain.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Wildmountain.nl is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Voorrijkosten
1. Wildmountain.nl rekent 22,50 euro voorrijkosten binnen een straal van 10 km rondom vestigingsplaats in Den Haag. Voorrijkosten buiten dit gebied op aanvraag.
2. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Wildmountain.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wildmountain.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wildmountain.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wildmountain.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wildmountain.nl zijn verstrekt, behoudt Wildmountain.nl zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Wildmountain.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wildmountain.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wildmountain.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Wildmountain.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wildmountain.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Wildmountain.nl de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Wildmountain.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Wildmountain.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Wildmountain.nl verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wildmountain.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Wildmountain.nl behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Wildmountain.nl op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• 1. na het sluiten van de overeenkomst aan Wildmountain.nl ter kennis gekomen omstandigheden geven Wildmountain.nl goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• 2. indien Wildmountain.nl de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Wildmountain.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Wildmountain.nl schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Wildmountain.nl .
2. Indien een klacht gegrond is, zal Wildmountain.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Wildmountain.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is voor particulieren inclusief BTW en voor zakelijke opdrachtgevers exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Wildmountain.nl , geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien Wildmountain.nl met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Wildmountain.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Wildmountain.nl mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Wildmountain.nl kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Wildmountain.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Wildmountain.nl en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Wildmountain.nl onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• 1. over de eerste € 3.000,- 15%
• 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
• 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
• 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• 5. over het meerdere 3%
2. Indien Wildmountain.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Indien Wildmountain.nl aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
• 1. De aansprakelijkheid van Wildmountain.nl , voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
• 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Wildmountain.nl beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
• 4. Wildmountain.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
• 5. Wildmountain.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wildmountain.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wildmountain.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wildmountain.nl worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
2. Wildmountain.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wildmountain.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Wildmountain.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wildmountain.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Wildmountain.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Wildmountain.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wildmountain.nl het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Wildmountain.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.